Wang best i verden i 15 km klassisk med fellesstart

På den nyeste rankingen i 15 km klassisk med fellesstart kommer Qiang Wang fra Kina ut på topp. På plassene bak følger Jincai Shang og Hadesi Badelihan

Rankingliste

1 Qiang Wang CHN 168 18
1 Jincai Shang CHN 48 18
3 Hadesi Badelihan CHN 168 19
3 Yeernaer Abudelehan CHN 168 19
3 Rongsheng Liu CHN 168 19
6 Shinan Pu CHN 168 20
6 Weirong Cai CHN 168 20
6 Yuhang Wang CHN 168 20
6 Zhandui Ciren CHN 168 20
6 Guoming Chen CHN 168 20
6 Yeersen Shiwohen CHN 168 20
6 Qinghai Sun CHN 168 20
6 Chunqin Kuang CHN 139 20
6 Degen Chen CHN 168 20
6 Gulongzeren CHN 168 20
6 Buerlike Tuersongjiang CHN 168 20
6 Hang Li CHN 168 20
6 Yaning Yang CHN 168 20
6 Minglin Li CHN 168 20
6 Caiyou Jiao CHN 168 20
6 Wei Ma CHN 168 20
6 Taiwei Li CHN 168 20
23 Ye Wang CHN 168 21
23 Wuhantu Wuhantu CHN 168 21
23 Long Wang CHN 168 21
23 Guoqiang Ma CHN 168 21
23 Xiaofei Ma CHN 168 21
23 Lei Zhao CHN 168 21
29 Hushitaer Sulei CHN 168 22
29 Guoqing Zhang CHN 168 22
31 Murea Jiahan CHN 168 23
31 Huxita Buerlibaike CHN 168 23
31 Saimuhaer Sailike CHN 168 23
31 Yazhen Zhang CHN 139 23
35 Suolangquzhen CHN 139 24
35 Gesangquzhen CHN 139 24

Flickr Photos

Recent Tweets