Wang best i verden i 15 km klassisk med fellesstart

På den nyeste rankingen i 15 km klassisk med fellesstart kommer Qiang Wang fra Kina ut på topp. På plassene bak følger Jincai Shang og Hadesi Badelihan

Rankingliste

1 Qiang Wang CHN 120 18
1 Jincai Shang CHN 34 18
3 Hadesi Badelihan CHN 120 19
3 Yeernaer Abudelehan CHN 120 19
3 Rongsheng Liu CHN 120 19
6 Wei Ma CHN 120 20
6 Shinan Pu CHN 120 20
6 Yuhang Wang CHN 120 20
6 Zhandui Ciren CHN 120 20
6 Guoming Chen CHN 120 20
6 Qinghai Sun CHN 120 20
6 Yeersen Shiwohen CHN 120 20
6 Degen Chen CHN 120 20
6 Gulongzeren CHN 120 20
6 Yaning Yang CHN 120 20
6 Weirong Cai CHN 120 20
6 Caiyou Jiao CHN 120 20
6 Hang Li CHN 120 20
6 Minglin Li CHN 120 20
6 Buerlike Tuersongjiang CHN 120 20
6 Taiwei Li CHN 120 20
22 Guoqiang Ma CHN 120 21
22 Ye Wang CHN 120 21
22 Long Wang CHN 120 21
22 Wuhantu Wuhantu CHN 120 21
22 Chunqin Kuang CHN 100 21
22 Xiaofei Ma CHN 120 21
22 Lei Zhao CHN 120 21
29 Hushitaer Sulei CHN 120 22
29 Guoqing Zhang CHN 120 22
31 Murea Jiahan CHN 120 23
31 Huxita Buerlibaike CHN 120 23
31 Saimuhaer Sailike CHN 120 23
31 Gesangquzhen CHN 100 23
31 Suolangquzhen CHN 100 23
31 Yazhen Zhang CHN 100 23

Flickr Photos

Recent Tweets