Wang best i verden i 15 km klassisk med fellesstart

På den nyeste rankingen i 15 km klassisk med fellesstart kommer Qiang Wang fra Kina ut på topp. På plassene bak følger Jincai Shang og Hadesi Badelihan

Rankingliste

1 Qiang Wang CHN 94 18
1 Jincai Shang CHN 27 18
3 Hadesi Badelihan CHN 94 19
3 Yeernaer Abudelehan CHN 94 19
3 Rongsheng Liu CHN 94 19
6 Wei Ma CHN 94 20
6 Shinan Pu CHN 94 20
6 Yuhang Wang CHN 94 20
6 Zhandui Ciren CHN 94 20
6 Guoming Chen CHN 94 20
6 Qinghai Sun CHN 94 20
6 Yeersen Shiwohen CHN 94 20
6 Degen Chen CHN 94 20
6 Gulongzeren CHN 94 20
6 Yaning Yang CHN 94 20
6 Weirong Cai CHN 94 20
6 Caiyou Jiao CHN 94 20
6 Hang Li CHN 94 20
6 Minglin Li CHN 94 20
6 Buerlike Tuersongjiang CHN 94 20
6 Taiwei Li CHN 94 20
22 Guoqiang Ma CHN 94 21
22 Ye Wang CHN 94 21
22 Long Wang CHN 94 21
22 Wuhantu Wuhantu CHN 94 21
22 Chunqin Kuang CHN 78 21
22 Xiaofei Ma CHN 94 21
22 Lei Zhao CHN 94 21
29 Hushitaer Sulei CHN 94 22
29 Guoqing Zhang CHN 94 22
31 Murea Jiahan CHN 94 23
31 Huxita Buerlibaike CHN 94 23
31 Saimuhaer Sailike CHN 94 23
31 Yazhen Zhang CHN 78 23
35 Suolangquzhen CHN 78 24
35 Gesangquzhen CHN 78 24

Flickr Photos

Recent Tweets