Wang best i verden i 15 km klassisk med fellesstart

På den nyeste rankingen i 15 km klassisk med fellesstart kommer Qiang Wang fra Kina ut på topp. På plassene bak følger Rongsheng Liu og Hadesi Badelihan

Rankingliste

1 Qiang Wang CHN 50 18
2 Rongsheng Liu CHN 50 19
2 Hadesi Badelihan CHN 50 19
2 Yeernaer Abudelehan CHN 50 19
5 Wei Ma CHN 50 20
5 Shinan Pu CHN 50 20
5 Yuhang Wang CHN 50 20
5 Zhandui Ciren CHN 50 20
5 Guoming Chen CHN 50 20
5 Qinghai Sun CHN 50 20
5 Yeersen Shiwohen CHN 50 20
5 Degen Chen CHN 50 20
5 Gulongzeren CHN 50 20
5 Yaning Yang CHN 50 20
5 Weirong Cai CHN 50 20
5 Caiyou Jiao CHN 50 20
5 Hang Li CHN 50 20
5 Minglin Li CHN 50 20
5 Buerlike Tuersongjiang CHN 50 20
5 Taiwei Li CHN 50 20
21 Guoqiang Ma CHN 50 21
21 Ye Wang CHN 50 21
21 Long Wang CHN 50 21
21 Wuhantu Wuhantu CHN 50 21
21 Chunqin Kuang CHN 41 21
21 Xiaofei Ma CHN 50 21
21 Lei Zhao CHN 50 21
28 Hushitaer Sulei CHN 50 22
28 Guoqing Zhang CHN 50 22
30 Murea Jiahan CHN 50 23
30 Huxita Buerlibaike CHN 50 23
30 Saimuhaer Sailike CHN 50 23
30 Yazhen Zhang CHN 41 23
34 Suolangquzhen CHN 41 24
34 Gesangquzhen CHN 41 24

Flickr Photos

Recent Tweets