Wang best i verden i 15 km klassisk med fellesstart

På den nyeste rankingen i 15 km klassisk med fellesstart kommer Qiang Wang fra Kina ut på topp. På plassene bak følger Rongsheng Liu og Hadesi Badelihan

Rankingliste

1 Qiang Wang CHN 37 18
2 Rongsheng Liu CHN 37 19
2 Hadesi Badelihan CHN 37 19
2 Yeernaer Abudelehan CHN 37 19
5 Shinan Pu CHN 37 20
5 Weirong Cai CHN 37 20
5 Yuhang Wang CHN 37 20
5 Zhandui Ciren CHN 37 20
5 Guoming Chen CHN 37 20
5 Yeersen Shiwohen CHN 37 20
5 Qinghai Sun CHN 37 20
5 Chunqin Kuang CHN 30 20
5 Degen Chen CHN 37 20
5 Gulongzeren CHN 37 20
5 Buerlike Tuersongjiang CHN 37 20
5 Hang Li CHN 37 20
5 Yaning Yang CHN 37 20
5 Minglin Li CHN 37 20
5 Caiyou Jiao CHN 37 20
5 Wei Ma CHN 37 20
5 Taiwei Li CHN 37 20
22 Ye Wang CHN 37 21
22 Wuhantu Wuhantu CHN 37 21
22 Long Wang CHN 37 21
22 Guoqiang Ma CHN 37 21
22 Xiaofei Ma CHN 37 21
22 Lei Zhao CHN 37 21
28 Yazhen Zhang CHN 30 22
28 Guoqing Zhang CHN 37 22
28 Hushitaer Sulei CHN 37 22
31 Gesangquzhen CHN 30 23
31 Saimuhaer Sailike CHN 37 23
31 Suolangquzhen CHN 30 23
31 Murea Jiahan CHN 37 23
31 Huxita Buerlibaike CHN 37 23

Flickr Photos

Recent Tweets